familjerätt & internationell familjerätt

Helsingborg & Laholm

Jansson & Partners arbetar med en rad frågor inom familjerätt relaterade till exempelvis ingående av äktenskap

expertis inom familjerätt

Familjerätt innefattar en rad frågor relaterade till ingående eller upplösande av äktenskap och samboförhållande samt frågor i samband med dödsfall. Familjerätt innefattar även frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn. Vi har erfarenhet av Haag-ärenden, vilket bland annat omfattar att en förälder olovligen fört ett barn som har anknytning till Sverige, till eller ifrån ett annat land som är anslutet till Haagkonventionen.

Stöd i Komplexa Familjemål

På Jansson & Partners har vi lång erfarenhet och kompetens av familjemål. Vi har hanterat många mål där bland annat komplicerade konflikter, hotbilder, våld och andra faktorer påverkat ärendet. Familjerättsliga processer är påfrestande och krävande. Utöver att tillvarata dina rättigheter och intressen kan du även rådfråga oss när det känns jobbigt. I familjerättsliga mål kan du ofta få hjälp att betala för vårt arbete genom rättsskyddet i din hemförsäkring eller den statliga rättshjälpen. Detta innebär att du inte behöver betala hela kostanden för ditt ombud. Våra jurister och advokater hjälper dig med ansökan.

Kontakta oss

Bodelning & Boutredning

En bodelning brukar genomföras efter att två parter, som levt som makar eller som sambor, har gått skilda vägar. Har parterna varit gifta är huvudregeln att all egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Har parterna levt i ett samboförhållande är det endast bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk (samboegendom) som ska delas. Enskild egendom ingår inte i en bodelning. Egendom kan få karaktären enskild egendom genom upprättande av äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Är parterna oeniga kan tingsrätten utse lämplig advokat eller jurist att genomföra bodelningen

Vi finns här för dig som går igenom en äktenskapsskillnad eller separation. Om tvist uppstår företräder vi dig som ombud vid tvist gentemot motpart, hos bodelningsförrättare eller vid domstol om så önskas.

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman och har då en opartisk roll baserad på ett förordnande från domstol.

Dödsfall

När en person avlider skall den avlidnes skulder regleras och därefter skall övriga tillgångar fördelas bland dödsboets delägare samt övriga arvingar. Fördelningen ska ske i enlighet med gällande rätt alternativt den avlidnes egen vilja. Vi har bred erfarenhet av frågor rörande ekonomisk familjerätt och åtar oss uppdrag som boutredningsman i tvistiga dödsbon.

Ekonomisk familjerätt & arvsrätt

Vi kan bistå med juridisk hjälp inom bland annat följande:

  • Arvsrätt, testamenten och gåvohandlingar

  • Bodelning

  • Bouppteckningar

  • Uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, skiftesman

  • Framtidsfullmakter

Vi besitter bred juridisk expertis inom ekonomisk familjerätt. Vi ger råd och upprättar dokument i syfte att förebygga framtida konflikter men vi företräder även klienter som ombud vid tvister som kan uppkomma både i och utanför domstol.