Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Bättre översikt och mer kontroll över dina personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller nya regler inom EU för hur företag, organisationer och myndigheter i EU får behandla personuppgifter, EU:s ny allmänna dataskyddsförordning, GDPR.

I korthet ger de nya reglerna alla fysiska personer bättre översikt och mer kontroll över de personuppgifter som företag, organisationer och myndigheter har om dem. Med andra ord blir det nu enklare för dig som är privatperson eller enskild näringsidkare att

1) se de personuppgifter vi har registrerade om dig
2) få upplysningar om hur vi använder uppgifterna
3) uppdatera uppgifterna

Vilka personuppgifter registrerar vi och i vilka syften använder vi dem?

Vi registrerar t.ex. uppgifter om namn, personnummer, adress, telefon och e-mail. Vi använder uppgifterna för att kunna ge dig bästa möjliga råd och företräda dig på bästa sätt, för att fullgöra avtal med dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser, för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Behöver du själv göra något?

Du behöver inte göra någonting i anslutning till att de nya reglerna införs, men om du vill veta mer om de personuppgifter vi registrerar och hur vi använder och skyddar dem, kan du läsa om detta nedan.

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokataktiebolaget Jansson & Partners är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av följande lagliga grunder;

  • fullgöra avtal mellan oss,
  • fullgöra en rättslig förpliktelse,
  • utföra en uppgift av allmänt intresse,
  • det föreligger ett berättigat intresse, eller
  • det föreligger samtycke.

1) se de personuppgifter vi har registrerade om dig
2) få upplysningar om hur vi använder uppgifterna
3) uppdatera uppgifterna

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokataktiebolaget Jansson & Partners enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokataktiebolaget Jansson & Partners om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om uppgifter förs över till tredje land, vilket det krävs lagstöd för enligt artikel 44–50 skall information tillhandahållas om till vilka länder överföringen sker och en länk till privacy shield eller annat regelverk som garanterar skyddet för personuppgifterna.

Kontakta oss på advokat@janssonpartners.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är

Advokataktiebolaget Jansson & Partners - Org. nr: 559051-1423

Järnvägsgatan 6, 261 32 Landskrona

Drottninggatan 1, 252 21 Helsingborg