Brottmålsadvokat & ekobrott - Helsingborg & Laholm

Jansson & Partners har lång erfarenhet av brottmål både i egenskap av offentlig försvarare och målsägandebiträde

Offentlig försvarare & målsägandebiträde

Om du är misstänkt för brott har du som huvudregel rätt till en offentlig försvarare. I samband med att du kallas till polisförhör är det vår rekommendation att du begär att få en advokat förordnad innan du medverkar i polisförhör. Du har rätt att själv välja vem som ska vara din försvarsadvokat.

Du som varit utsatt för brott (målsägande) har möjlighet av att få ett målsägandebiträde förordnat av tingsrätten. Ett målsägandebiträde är ett juridiskt ombud som tillvaratar dina rättigheter som brottsoffer och hjälper dig under polisutredningen samt inför och under rättegången.

Brottmålsdvokaterna på Akvokataktibolaget Jansson & Partners har lång erfarenhet av brottmål både i egenskap av offentlig försvarare och målsägandebiträde. På byrån finns den expertkunskap du behöver för att dina rättigheter ska tas tillvara på bästa sätt.

Kontakta oss

Försvarsadvokat brottmål

När du är misstänkt för brott har du rätt till en försvarsadvokat. Du har även rätt att själv välja vilken advokatbyrå och brottmålsadvokat som ska vara ditt ombud. I samband med att du kallas till polisförhör är det
vår rekommendation att du begär att få en advokat förordnad innan du medverkar i polisförhör. Vi kan även hjälpa dig med sådan kontakt. Offentlig försvarare betalas av staten men du kan bli återbetalningsskyldig för kostnaderna om du blir dömd. Skyldigheten att återbetala bestäms beroende av inkomst. För det fall att du inte har rätt till en offentlig försvarare, åtar vi oss även uppdrag som privat försvarare. 

Din brottmålsadvokat under hela rättsprocessen

Våra brottmålsadvokater åtar sig uppdrag som försvarsadvokat i alla typer av brottmål. Vi är erfarna, engagerade och orädda. Vi gör alltid vårt yttersta för att tillvarata dina intressen och ser till att du får en rättvis behandling av polis, åklagare och domare under hela den rättsliga processen.

På advokatbyrån finns erfarenhet av stora och komplicerade brottmål men även mindre brottmål som rör så kallad ”vardagsbrottslighet”. Som din försvarsadvokat närvarar vi, tillsammans med dig, vid de förhör du kallas till under förundersökningen. Vi för din talan vid en eventuell rättegång och formulerar en överklagan om det behövs.

Målsägandebiträde 

När du är offer för brott har du många gånger rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde bekostas av staten och är ett stöd för dig under den rättsliga processen. Målsägandebiträdets uppgift är att ta tillvara dina intressen och att driva eventuella skadeståndsanspråk. Ett målsägandebiträde kan till exempel vara dig behjälplig med att närvara närvarande vid polisförhör, stötta dig under hela brottmålsprocessen, förbereda skadeståndsanspråk gentemot den åtalade samt närvara och vara ett stöd för dig i samband med rättegång.

Om du har du varit utsatt för våldsbrott, sexualbrott eller annat allvarligt brott är vår rekommendation att du redan vid första kontakt med polisen önskar ett målsägandebiträde.

Advokatbyrån har bred erfarenhet av att agera som målsägandebiträde i olika typer av brottmål.

Ekobrott

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsnamn för en rad olika brott som bokföringsbrott, skattebrott, förskingring, insiderbrott, trolöshet mot huvudman, oredlighet mot borgenär, mutbrott, penningtvätt, företagsbot m.m. På senare år har även penningtvättbrott blivit vanligare. Ekonomisk brottslighet upptäcks ofta av Skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar företags bokföring och affärer. Utredningarna är ofta komplicerade och kräver kunskap inom både ekonomi och juridik.

På Jansson & Partners innehar vi särskild kompetens inom ekobrott och vi företräder både privatpersoner och företag.

FAQ - Vanliga Frågor om Brottmålsadvokat

 

1. Vad gör en brottmålsadvokat?

En brottmålsadvokat agerar som ombud för personer som står inför anklagelser eller misstankar om brott. Rollen sträcker sig över hela den rättsliga processen, från de preliminära utredningsstadierna till själva rättegången, med ett övergripande mål att säkerställa klientens rättigheter och sträva efter en rättvis behandling inom rättssystemet.

 

2. Vad kostar en brottmålsadvokat?

Om du är misstänkt för ett brott har du alltid rätten att välja en egen advokat, även känd som privat försvarare. Om din valda advokat inte är förordnad som offentlig försvarare av domstolen, blir du själv ansvarig för advokatkostnaderna. Arvode och timkostnader kan variera, du är varmt välkommen att kontakta oss för mer utförlig prisinformaiton.